Privacyverklaring

LINGERIE ALTESSE B.V.B.A.

22.05.2018

PRIVACYVERKLARING

UITGEBREIDERE VERSIE

 

LINGERIE ALTESSE B.V.B.A. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@altesse-lingerie.be.

Verwerkingsdoeleinden

LINGERIE ALTESSE B.V.B.A. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte, die rechtstreeks of onrechtstreeks met LINGERIE ALTESSE B.V.B.A. verbonden zijn of met enige andere partner van LINGERIE ALTESSE B.V.B.A..

LINGERIE ALTESSE B.V.B.A. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding), in het bijzonder 5 jaar, ingaand op 1 januari van het jaar waarin de persoonsgegevens van de klant werden opgenomen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van haar/zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van haar/hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinale leesbare vorm) van haar/zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-zelf de instellingen van haar/zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@altesse-lingerie.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van haar/zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

(bron: UNIZO-model privacyverklaring - uitgebreidere versie – uit: GDPR-TOOL, Zet uw onderneming op weg naar PRIVACY compliance!, versie maart 2018)